Jerutux places/place

פירוט מידע על מקום

שם המקום:
בנין סילברמן
(הנמצא בשטח האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם)

עיר: ירושלים, איזור: גבעת-רם, רחוב: , מספר: 0

הוראות הגעה:
מהשער הראשי של קמפוס גבעת רם (נמצא בראש המפה) יש ללכת מעט שמאלה אל שדרות מגנס.
בשדרות מגנס יש לבחור בדרך הראשית וללכת עד סופה,
בסוף השדרות הדרך הופכת למעט צרה יותר ויש להמשיך בה עוד כמאה מטר עד הרחבה שמול בניין סילברמן.
הקומה בה אתם נכנסים לבניין מהרחבה היא קומה 4.הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום